DTU nhận Cờ Thi đua Xuất sắc Năm học 2015 - 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo