Đại học Duy Tân tiếp Đoàn Doanh nghiệp ICT Nhật Bản